Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő: Hegyesi Tünde
Vállalkozás neve: Hegyesi Tünde egyéni vállalkozó
Vállalkozás címe: 2119 Pécel Tas Vezér utca 25/B
Adószám: 68538495-1-33
E-mail cím: info@3dtervek.hu

Kapcsolattartás

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy
telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen
adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely
során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak
megfelelő ideig tároljuk. Számláink elektronikus úton készülnek ( www.szamlazz.hu). A számlák
kiegyenlítése elektronikus úton történik (OTP Bank).

Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes
adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok
kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses
kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év, jogszabályok szerint.

 

Adattovábbítás

A számla adatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk. A könyvelő céggel a
személyes adatokkal kapcsolatos kezelésre megállapodással rendelkezünk.
Nueva Könyvelő és Adótanácsadó Iroda
Budapest, Telepy u. 24, 1096, Telefonszám: (70) 607 0284

A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés
A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver
felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot
meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását
adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében
működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem
tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

 

A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme

A Vállalkozás az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a
következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel,
(valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)
b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az
elemi károk elleni védelmet,
c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a
szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához
szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok
elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

 

A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme

A Vállalkozás a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A Vállalkozás vezetője, és egyéb, a Vállalkozás érdekében eljáró személyek az általuk használt,
vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok
rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen.

 

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való
közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az
adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:
Az adatkezelő: Hegyesi Tünde
Vállalkozás címe: 2119 Pécel Tas Vezér utca 25/B
Telefonszám: +36-20-911-7489
E-mail cím: info@3dtervek.hu

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu